Digitala verktyg för studie- och yrkesvägledning i skolan.

Vad är Programval

Programval är ett verktyg för samtalsförberedelse och kartläggning av intressen speciellt framtaget för ungdomar som behöver hjälp att komma igång med sitt val av gymnasieprogram. Tjänsten är utformad för att öppna elevernas intresse för att utforska gymnasieprogrammen innan de väljer, och består av 100 påståenden och frågor som eleven får ta ställning till genom att ge dem poäng, beroende på hur väl påståendet stämmer in på dem. När eleverna genomförd kartläggningen kan de börja omedelbart undersöka innehåll och möjligheter inför de olika gymnasieprogrammen. Vi har även samlat information om flera hundratals yrken och sorterat dem under de olika gymnasieprogrammen där de hör hemma. Vi har fokuserat på att hitta videoresurser, så här är länkar till arbetsförmedlingens  yrkesfilmer, yrmis.se, vision.se, fastun.se och mycket mer. Vi har också tilverkad en serie bilder till varje gymnasieprogram. Bilderna visar vanliga arbets- och studiesituationer.

Du och dina elever kan prova Programval gratis i 6 veckor. (Maximalt 30 test). Du förbinder dig inte till att köpa.

Bildversion:

Programval finns också i en bildbaserad version anpassad för elever med läs- eller språksvårigheter. Genom att ta ställning till olika bilder får eleverna sitt intresseområde kartlagt.

Vi har även en egen bildbaserad version av programval för de elever som ska välja program inför den nya gymnasie-särskolan.

Anpassat för SYV

Programval är även anpassat för att studie- och yrkesvägledare ska kunna använda webbplatsen och testet som utgångspunkt för sina rådgivande samtal och förberedelsen inför dessa. När studenten har tagit testet kan SYV logga in och hitta hans profil för att lära känna elevens intresser innan vägledningssamtalet. Eleverna kan omedelbart börja utforska möjligheter till utbildning utifrån deras profil,  men kommer också att få profilen på e-post så att de kan göra detta vid ett senare tillfälle.

Verktygets uppbyggnad och bakgrund

Programval är byggt på grundaren Tore Johansens 25 åriga erfarenhet inom karriärvägledning i skolan. Den övergripande tanken med tjänsten är att visa sambandet mellan elevens intressen och innehållet i de olika gymnasieprogrammen. Baserat på elevens intressen sammanställs en profil med stapeldiagram. Varje stapel motsvarar ett gymnasieprogram. En hög stapel betyder att elevens intressen väl överensstämmer med innehållet i programmet. En låg stapel betyder liten överensstämmelse. När man klickar på staplarna visas mer information om de olika programmen. Elever bör alltid titta närmare på de 3–4 högsta staplarna i sina profiler.

Svensk profil med programnavn

Programval är inte avsett att fastställa en elevs personlighetsdrag eller lämplighet för ett visst yrke, som bland annat RIASEC baserade tester gör. Man kan ifrågasätta i vilken utsträckning ungdomar i den här åldern överhuvudtaget har utvecklat sin personlighet tillräckligt för att den ska kunna användas som riktmärke för en framtida yrkesbana. Programval försöker istället hjälpa eleven att komma igång med egna funderingar kring det steg i karriären som ligger dem närmast just nu: Valet av gymnasieprogram. Att slutföra gymnasiet är avgörande för att få en bra start på ett produktivt vuxenliv. Väljer man ett program som överensstämmer med ens egna intressen ökar naturligtvis chanserna att man lyckas avsevärt. De flesta gymnasieprogram leder fram till flera olika yrkesmöjligheter. Yrkesvalet är först nästa steg i processen.

Frågorna i Programval

Frågorna (Påståenden) i Programval utgår från fem kategorier:

Aktivitetsfrågorna inriktar sig på vad eleven är intresserad av och vad han eller hon gillar att göra. Påståendena börjar oftamed uttryck som ”Gillar att ...” eller ”Är intresserad av ...”.

Yrkesfrågorna uppmanar eleven att tänka sig en arbetsplats eller ett yrkesfält. De här frågorna är i största möjliga mån utformade för att inte särskilja något bestämt yrke. Yrkesvalet är som sagt först nästa steg i processen. Likväl kommer svaren på frågorna att säga något om elevens intressen och framtidsdrömmar, vilket kan vara relevant för valet av gymnasieprogram.

Färdighetsfrågorna har till syfte att kartlägga vad eleven tycker att han eller hon är bra på. På samtliga gymnasieprogram finns det vissa bestämda färdigheter som kan anses mer relevanta än andra för respektive program. För att kunna gå ett högskoleförberedande program behöver man till exempel vara bra på att läsa.

Motivationsfrågorna har utformats för att ge svar på vad eleven har lust att lära sig mer om. De flesta elever i nionde klass vet inte särskilt mycket om innehållet i gymnasieskolans olika program. Genom att bedöma de här påståendena får eleverna viss inblick i vilka utmaningar som väntar. Ska man trivas på estetiska programmet bör man till exempel vilja ”lära mer om teori inom musik, dans, teater eller konst”.

Personlighetsfrågorna inriktar sig på enskilda typiska personlighetsdrag som det kan vara en fördel att ha inom vissa yrken och utbildningar som gymnasieprogrammen leder fram till. Ett exempel på dessa är ”Föredrar praktiskt arbete med kroppen och händerna, hellre än teoretisktarbete”. Det är en personlig läggningsfråga som pekar på att eleven kanske bör överväga att välja ett yrkesförberedande program.

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon

Sverdrupsgate 23, 4007 Stavanger
+47 51 84 90 86  post@syv-portalen.se

Copyright © 2011 - Skoledata as
Utveckling och hosting: EnterNett as
Design: Macverk